O programie

AKTYWNA TABLICA - wybrane informacje

Odbiorcy projektu:
-publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne,
-szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
-publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Budżet: 17 500 zł przy wkładzie własnym 20% tj. 3 500 zł = 14 000 zł na każdą szkołę

Wkład własny 20%
3 500 zł przy wnioskowanej maksymalnej kwocie 14 000 zł,

Do wkładu zalicza się:
- wkład finansowy przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
- sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.

Wymagania wobec szkoły:
1. dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
2. jeden punkt dostępowy, do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym.
3. na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy

szkoła musi posiadać co najmniej jeden:
-przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
-router
-salę lekcyjną z dostępem do Internetu

Sprzęt
1) tablica interaktywna: (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy)
2) projektor ultrakrótkoogniskowy;
3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
4) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wymagania jakie musi spełniać sprzęt
- deklaracja CE;
- certyfikat ISO 9001 dla producenta;
- jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta.
- komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
- sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
- niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania;
- posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Pamiętaj!

dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.


AKTYWNA TABLICA W 2019 ROKU
Zapamiętaj ważne daty!Harmonogram (skrócony) do istotnych punktów

Lp.

Zadanie

2017

2018/19

2.

Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących,

31.08

15.04

3.

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów

15.09

30.04

4.

Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia

29.09

15.05

6.

Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa

30.09.

29.05

7.

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).

15.10

30.06

8.

Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.

do końca każdego roku budżetowego

10.

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;

do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego

(po roku udzielenia wsparcia)

Ważne!

Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły które uzyskały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

 1. uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole lub szkole za granicą, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 3. wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole za granicą oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub szkoły za granicą i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 4. wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;
 5. przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz:
  1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub szkołach za granicą na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 6. wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach, o których mowa w § 21.
Adres

MENTOR
ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00

Kontakt

801 00 70 70
Tel. +48 91 488 51 51
Kom: +48 600 344 328